Elämyspolku

www.elämyspolku.fi

Anna Elämyspolun johdattaa Turun Nuoreen Teatteriin! Elämyspolun kautta turkulaisten koululuokkien on mahdollista tulla teatteriin maksutta kaupungin maksaessa opettajan luokalleen tilaamat liput.

Elämyspolku on suunnitelma, jonka perusteella jokainen Turun kaupungin peruskoululainen käy noin kolme kertaa lukuvuodessa eri kulttuurilaitoksissa. Elämyspolku-suunnitelman mukaan teatteri kuuluu alakoulussa 3. ja 5. luokalle ja yläkoulussa 9. luokalle.

Elämyspolku on Turun lupaus oppilaalle ja hänen perheelleen: tällä tavoin aiomme käytännössä toteuttaa opetussuunnitelman vaatimukset. Internetin avulla vanhempien on helppo nähdä tarjonta, minkälaista elämys-polkua heidän omat lapsensa kulkevat.

Elämyspolun merkitys yksittäiselle oppilaalle voi olla suuri: hän saa hyvän läpileikkauksen turkulaisen kulttuurin kentästä ja tällä tavoin hänestä kasvaa aktiivinen kulttuurikuntalainen.

AJANKOHTAISTA ELÄMYSPOLUSSA

Syksy 2024

Tarjoamme ala- ja yläkoululaisille (3., 5. ja 9. luokille)

Kuutio esityksiin kaikki liput 12 euroa / kpl!

Tonttuakatemia esityksiin kaikki liput 12 euroa / kpl

Opettaja, käytä tämä tarjous ja ota yhteyttä teatterille p. 02-2322 812 tai toimisto@turunnuoriteatteri.fi ja varaa luokallesi sopiva päivä!

Elämyspolun valinnaiset sisällöt:
kurssit ovat tarkoitettu 8.-9. -luokille

I’mPro
Ovatko nauruhermosi viritettyinä?
Tunneilla tutustutaan improvisaation ihmeelliseen ja hulvattomaan maailmaan! Tunnit pitävät sisällään alkulämmittelyn sekä helppoja improvisaatioharjoituksia. Tuntien tavoitteena on oppia kuuntelemaan kaveria, hyväksymään omat ja muiden ideat, parantaa ryhmähenkeä sekä ennen kaikkea pitää hauskaa!
kesto 3 x 90 min
hinta 350 euroa

OnStage
Voi valita vain, jos I’mPro on käytynä.
Valmiina Stagelle?
Tunneilla tutustutaan sanattomaan viestintään sekä valmiin tekstin työstämiseen. Tuntien tavoitteena on oppia ymmärtämään sanatonta viestintää, ymmärtää kohtauksen rakenne, saada välineitä työstää tekstiä esitykseksi sekä tukea ryhmätyötaitoja. Hauskuutta unohtamatta!
kesto 3 x 90 min
hinta 300 euroa

ReadySteadyAction! I ja II
Voi valita vain, jos I’mPro ja OnStage on käytynä.
Kurssi on kaksiosainen, suositellaan tilattavaksi molemmat kerralla!

ReadySteadyAction! I tunneilla tutustutaan teatteriesityksen suunnitteluun ja tekemiseen. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään esityksen dramaturgista rakennetta, tarinan kerrontaa sekä syventää aiemmilla kursseilla opittuja teatteritaitoja sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Pääpaino tunneilla on oppilaiden omien tarinoiden ja ideoiden esittäminen sekä dramatisoiminen teatterin kielelle.
kesto 3 x 90 min
hinta 300 euroa

ReadySteadyAction! II tunneilla keskitytään oppilaiden omiin tarinoihin ja esityksellisiin ideoihin.
Erilaisten improvisaatio- ja teatteriharjoitusten avulla syvennetään kurssin ensimmäisellä puoliskolla opeteltuja tarinankerronnan taitoja. Kurssin päätteeksi toteutetaan esitys, oppilaiden itse tunneilla tuottaman materiaalin pohjalta.
kesto 3 x 90 min
hinta 250 euroa

Upplevelsestigen
Låt upplevelsestigen leda dig till Åbo Unga Teater! Via upplevelsestigen får högstadieklasser möjligheten att komma till teatern och staden betalar biljetterna som läraren beställer till sin klass.

Upplevelsestigen är en plan vars mål är att få varje grundskole-elev i Åbo att besöka olika kulturinstitutioner tre gånger under läsåret.

Upplevelsestigen är Åbo stads löfte till eleven och hens familj: Via upplevelsestigen uppfylls läroplanens krav. På internet kan föräldra hitta vad som erbjuds, kan föräldrarna följa hurdan stig deras barn vandrar.

Upplevelsestigen kan ha en stor betydelse för den enskilda eleven: Via den kan hen få en bred uppfattning vad kulturfältet i Åbo har att erbjuda.

Upplevelsestigen kursinnehåll:
Kurserna är riktade till 8. och 9 -klasser.

I’mPro
En ledig stund borta från det eviga presterandet.
På kursen bekantar vi oss med improvisationens otroliga och galna värld! I improvistationen värld är allt möjligt. Lektionerna innehåller uppvärmning och lätta improvisations övningar. Målet med kursen är att lära sig lyssna på andra, bejaka varandras idéer och stärka gruppsammanhållningen och framför allt ha kul!
Längd 3 x 90 min
Pris 350 euro

OnStage
Kan väljas endast om man gått I’mProkursen
Är du färdig för scenen?
På kursen bekantar vi oss med ordlös kommunikation och hur man bearbetar en färdig text. Kursens mål är att få en uppfattning om ordlös kommunikation, hur en scen är uppbyggd, få verktyg till att bearbeta en färdig text och förbättra sammarbetsförmågan. Utan att glömma skapandets glädje!
Längd: 3 x 90 min
Pris 300 euro

ReadySteadyAction! I ja II
Kan väljas endast om man gått I’mPro och OnStage.
Kursen är uppdelad i två paket, det rekommenderas att man beställer båda samtidigt.

ReadySteadyAction! I
På kursen bekantar man sig med en teaterföreställnings planering- och repetitionsarbete. Målet med kursen är att förstå sig på dramaturgi och hur en historia är uppbyggd. Fokus ligger på att omarbeta och dramatisera elevernas egna historier och idéer till scenen.
Längd 3 x 90 min
Pris 300 euro

ReadySteadyAction! II
Kursens fokus ligger på att gå vidare och djupare med elevernas egna idéer och historier. Via olika improvistaions- och teaterövningar arbetar man fram en föreställning med utgångspunkt från teman som eleverna finner brännande heta.
Längd 3 x 90 min
Pris 250 euro